Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NetWorks Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa;
  2. Inspektorem ochrony danych w NetWorks Sp. z o.o. jest Pan Bartłomiej Kozłowski: inspektorodnetworks.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, nawiązania lub utrzymania kontaktu w relacjach biznesowych, np. zapytania ofertowe, prowadzenie negocjacji, obsługa umów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, w związku z utrzymywaniem relacji biznesowych może być firma, którą Pan/Pani reprezentuje.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w negocjacjach lub podejmowały kontakt dotyczący prowadzonej współpracy lub przed jej podjęciem.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji biznesowej, w związku z trwaniem potencjalnej współpracy, do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do chwili wcześniejszego usunięcia danych przez NetWorks Sp. z o.o., w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Po realizacji celu dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z dochodzeniem obroną, czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
  8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym decyzje nie będą również oparte o profilowanie, stosownie do art. 22 RODO.
  9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
>