Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych

Działając w oparciu o certyfikat akredytacji nr AB 419 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, oferujemy wykonawstwo:

1

pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska

wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska i wykonywane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

2

pomiarów pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 rok Nr 33 poz. 166) wykonywane zgodnie z: Metoda pomiaru in-situ parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy podczas użytkowania nadawczych urządzeń systemów radiokomunikacyjnych – wymagania szczegółowe. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89–131

Mamy profesjonalne i unikatowe w skali Polski zaplecze osobowo-sprzętowe oraz ogromne doświadczenie.

Badania wykonujemy miernikami uznanych w świecie firm Narda Safety Test Solutions, Wavecontrol, zapewniającymi dokładność i powtarzalność każdego pomiaru. Ponadto wykorzystujemy wyposażenie pomocnicze, między innymi  dalmierze laserowe Leica Disto D510 oraz TruPulse 360B, mierniki do pomiaru współrzędnych STONEX S-5, S7 SERIES, drony DJI, termohigrometry, a także aparaty cyfrowe i tablety.

Personel laboratorium jest kompetentny, uprawniony, przeszkolony i praktycznie przygotowany do prowadzenia badań, pracy w polach elektromagnetycznych oraz na wysokości, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami i orzeczeniami.

W ciągu ostatnich 3 lat nasze laboratorium zrealizowało ponad 20 tys. pomiarów dla różnego rodzaju i typu stacji w całej Polsce.

>